PAH granollers

Plataforma Afectats per la Hipoteca

Pla d’acció de suport als afectats per desnonaments hipotecaris de l’Ajuntament de Granollers

Deixa un comentari

576_1359499982vallesoriental_granollers_ple_municipal_gener2013_02[1]

El Ple de l’Ajuntament de Granollers ha aprovat el Pla d’acció de suport als afectats pels desnonaments hipotecaris, que marca les prioritats següents:
Continuar exercint les actuacions que l’Ajuntament de Granollers ja porta a terme en matèria de suport als afectats pels desnonaments hipotecaris

1. Mantenir les actuacions de serveis socials en casos de desnonament consistents a sol·licitar al jutge la suspensió del desnonament quan aquest sigui per motius econòmics i es refereixi a l’habitatge únic i habitual.
2. Mantenir la continuïtat de l’Oficina Local de Mediació Hipotecària, tot reforçant les seves actuacions a fi de facilitar la reestructuració, quita, control d’interessos, dació en pagament amb lloguer social i denúncies sobre l’incompliment del Codi de Bones Pràctiques.

3. Mantenir la continuïtat de la Borsa de mediació per al lloguer social, tot reforçant les seves actuacions per aconseguir habitatges privats amb rendes baixes.
4. Mantenir la taula d’adjudicacions conjunta entre serveis socials i habitatge per adjudicar els habitatges amb rendes més baixes que es pugui gestionar a través dels programes anteriors, a famílies amb situacions d’emergències econòmiques, socials i altres casos amb necessitats especials.
5. Mantenir el tractament individualitzat dels contribuents als quals se’ls ha liquidat l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys com a conseqüència d’una transmissió per adjudicació hipotecària o dació en pagament.

Implantar les noves mesures següents:

1. Creació de una comissió de seguiment formada per representants de l’ajuntament, Càritas, Col·legit d’advocats i PAH.
2. Justícia i Policia:
– Expressar la disconformitat amb l’imperatiu legal de col·laborar amb la Justícia en els processos de desnonament de les famílies del municipi i sol·licitar als Jutges que s’abstinguin de demanar aquesta col·laboració.
– Expressar el desacord amb l’obligació dels ajuntaments, i particularment de les policies locals, d’haver de col·laborar en els processos de desnonament, i instar el Govern de l’Estat perquè reguli l’objecció de consciència en aquests casos.
3. Entitats bancàries:
– Instar les entitats bancàries perquè suspenguin tots els processos de desnonament; perquè desisteixin de qualsevol pràctica abusiva en relació amb els interessos del deute en les situacions en què no és possible atendre els pagaments; perquè proporcionin la relació d’habitatges de llur titularitat a l’administració pública amb l’objectiu de poder-los destinar a lloguer social; i perquè, en general, promoguin i facilitin la mediació de l’administració pública amb l’objectiu que les persones afectades puguin romandre a l’habitatge hipotecat en règim de lloguer social o d’usdefruit durant un període determinat fins a l’obtenció d’un nou habitatge.
– Prioritzar la contractació amb aquelles entitats que hagin suspès els desnonaments i demostrat una actitud socialment responsable i de col·laboració en la línia establerta en el punt anterior, evitant així que la resta d’entitats bancàries puguin seguir obtenint beneficis, amb càrrec als recursos públics, pels serveis prestats a l’administració pública.
– Fomentar els convenis de l’Ajuntament amb la Banca per tal de poder gestionar els seus habitatges buits i assumir la seva adjudicació per lloguer social.
4. Tributs locals: Plantejar la reducció màxima de la quota tributària de l’impost de plusvàlua per a les persones afectades que pateixin la pèrdua del seu habitatge en subhasta i per a aquelles persones que aconsegueixin la dació del seu habitatge en pagament del deute, en aquells supòsits en què la Llei ho permeti i atenent a l’article 24.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales en base al criteri de “capacidad económica de los sujetos obligados”.
5. Oferta local d’habitatges socials: Afavorir la creació d’un parc públic municipal de lloguer social amb habitatges de titularitat pública que no hagin estat adjudicats.

Instar la defensa dels següents canvis legislatius:

– Instar el Govern de l’Estat a reformar en profunditat la Llei Hipotecària tenint com a principal objectiu que cap família hagi d’abandonar la seva llar davant la impossibilitat d’afrontar els pagaments de la hipoteca, així com la dació en pagament com a última solució en el cas de pèrdua de l’habitatge habitual. I exigir la paralització de tots els desnonaments fins que entri en vigor el nou marc legal, així com els interessos de demora del deute.
– Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin el sobre endeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge.
– Recolzar  les iniciatives parlamentàries que tinguin com a objectiu lluitar contra els desnonaments, el sobre endeutament i la insolvència familiar com la ILP per a la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social.
– Rebutjar el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios aprovat pel Govern d’Espanya per no ser més que un pedaç que manté el desequilibri en favor del creditor i pel seu caràcter clarament restrictiu que generarà amplia frustració a un gran nombre de famílies que quedaran excloses i que no resol el problema real.
– Donar suport a les mesures necessàries per tal que el futur banc dolent (Sareb) destini com a mínim el 50% dels habitatges que adquireixi a lloguer social, i que siguin adjudicats pels ajuntaments.
– Rebutjar de manera contundent la proposta del Govern de l’Estat de concedir el permís de residència a aquelles persones immigrants que comprin habitatges a un preu superior als 160.000 euros per discriminatòria i immoral.
– Instar al Govern de l’Estat a fer les modificacions legislatives necessàries en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques, per evitar que computin com a increment de patrimoni les dacions en pagament.

Instar la promoció de canvis en les relacions institucionals:

– Instar el Govern de la Generalitat la posta en marxa, de forma urgent, d’un Programa d’atenció a les persones desnonades  que implementi un programa de mesures, coordinades amb el món local, de seguiment a les persones i/o famílies en situació de desnonament, garantint el seu re-allotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, així com d’ampliació dels recursos  per donar suport i assistència jurídica i financera a les famílies i/o persones que estan en situació de risc de perdre el seu habitatge per deute hipotecari.
– Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació amb les administracions locals que en aquests moments estan assumint l’impacte socioeconòmic dels processos de desnonament de famílies a les nostres ciutats.

Votació: A favor: PSC, CiU, ICV-EUiA, AG. Abstenció: PP

(font  http://www.granollers.cat/plens-municipals/resum-dels-acords-ple-gener-2013 )

hqdefault[1]

I la intervenció de la PAH ha estat la següent:

Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors,

Els membres de l’equip de govern ja saben l’opinió de la Plataforma d’Afectat per les Hipoteques de Granollers, perquè amb ells hem mantingut reunions de treball darrerament. Els altres potser només la intueixen.

Ens havíem adreçat, recordeu, en més d’una ocasió a tota la corporació, però això era quan encara no s’havia formulat aquest anomenat Pla per a garantir el dret a l’habitatge.

A tots vostès ens adrecem avui de nou perquè coneguin que, tot i que la PAH de Granollers agraeix que l’Ajuntament de Granollers hagi apostat per treballar aquest assumpte, l’entrada de moltes famílies de la ciutat en una situació límit que les impedeix cobrir les seves necessitats bàsiques com ara el pagament del seu habitatge habitual, aquest agraïment no és una reflexió condescendent ni una símptoma que baixem la guàrdia, perquè ans al contrari, saben vostès – i els que no ho saben ho deuen imaginar- que amb aquest pla no s’acaba res, sinó que si de cas comença alguna cosa, que voldríem que tingués  una contundència major de l’Ajuntament de Granollers amb les entitats financeres que forcen amb execucions hipotecàries que els granollerins es puguin quedar sense llar, amb el gran drama que aquest fet suposa.

Ens agradaria veure com des de la força política i social que pensem que una corporació municipal té i ha d’assumir hi hagués més afrontament directe d’aquetes greus situacions amb les entitats financeres concretes que executen les hipoteques dels nostres veïns i que entitats aquestes seguessin en la comissió que avui s’ha decidit crear, i que ja hauria d’haver funcionat des de l’octubre de 2011, quan es va prendre un acord del ple molt similar, en aquest sentit.

Volem, clar, que la frase aquesta que s’ha aprovat avui aquí que diu que “Cal reaccionar de forma contundent i immediata per evitar que totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari: les famílies, i, en canvi, les entitats financeres com una part responsable d’aquesta crisi, rebin ajudes milionàries de diner públic sense assumir cap responsabilitat, alhora que continuen generant importants beneficis anuals, tot mantenint la seva posició de força en l’execució hipotecària amb el resultat de la pèrdua habitatge per a milers de famílies” fos un preludi d’una reacció valenta i immediata de l’Ajuntament de Granollers si es fa una execució hipotecària que deixi la gent al carrer.

L’Ajuntament de Granollers hauria de plantejar-se deixar d’operar amb les entitats financeres que desnonen els veïns de la ciutat. Seria un pas decisiu i un exemple molt gran en les idees d’una banca ètica que abandona l’usura com la seva raó de ser.

Diem que mantenir les actuacions de serveis socials, mantenir la continuïtat de l’Oficina Local de Mediació Hipotecària, tot reforçant les seves actuacions, mantenir la continuïtat de la Borsa de mediació per al lloguer social, i mantenir el tractament individualitzat dels contribuents als quals se’ls ha liquidat l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys com a conseqüència d’una transmissió per adjudicació hipotecària o dació en pagament són bones notícies. I les agraïm.

Diem que la creació de una comissió de seguiment formada per representants de l’ajuntament, de Càritas, del Col·legi d’Advocats i PAH és bona notícia, que potser arriba un xic tard i sense l’impuls necessari per tal que les entitats financeres també hi acudeixin, perquè sigui en aquesta comissió on es pugui instar les entitats bancàries perquè suspenguin tots els processos de desnonament, on es pugui instar-les que desisteixin de qualsevol pràctica abusiva en relació amb els interessos del deute en les situacions en què no és possible atendre els pagaments; i on es pugui instar-les –molt important!- perquè proporcionin la relació d’habitatges de llur titularitat a l’administració pública amb l’objectiu de poder-los destinar a lloguer social; i on es pugui instar-les, en general, perquè promoguin i facilitin la mediació de l’administració pública amb l’objectiu que les persones afectades puguin romandre a l’habitatge hipotecat en règim de lloguer social o d’usdefruit durant un període determinat fins a l’obtenció d’un nou habitatge.

Aquesta feina, que es diu que es vol fer, i que s’agraeix, millor que s’hagués pogut fer a la comissió, però si ha de fer-se en altres espais es farà i cal que no s’aturi.

D’altra banda, la idea de prioritzar la contractació amb aquelles entitats que hagin suspès els desnonaments i demostrat una actitud socialment responsable i de col·laboració en la línia establerta en el punt anterior, és una mica un eufemisme, perquè el que caldria, verdaderament, és suspendre tota relació de l’Ajuntament amb aquelles entitats que portin un desnonament a la pràctica. Més que l’eufemisme bensonant aquest ens hauria agradat una postura més valenta i més contundent. Continuarem insistint!

Cal dir que un gran assumptes es pot quedar en no res si no es treballa de valent i fort és la gestió dels habitatges de les entitats financeres per crear lloguer social, on l’Ajuntament, com a proveïdor de benestar social hauria de tenir molt més a dir.

La defensa de canvis legislatius que l’Ajuntament reivindica en aquest Pla és un encert molt clar als ulls de la PAH i cal que des de l’esfera municipal es pressioni altres administracions i altres poders per establir normes molt més justes, amb la dació en pagament amb efectes retroactiu, amb la paralització dels desnuaments i amb la garantia del lloguer social, amb lleis com les que s’han proposat ara fa uns dies, amb prop de 800.000 signatures del carrer, al Congrés del Diputats.

Tant de bo el Govern de la Generalitat accedeixi, per la seva banda, a establir el marc estable de coordinació amb les administracions locals que s’ha reivindicat.

I us recordem que els afectats es reuneixen cada dilluns a les 19.30 hores a la seu de l’Associació de Veïns de Sota Camí Ral per coordinar-se, assessorar-se i planificar les accions.

Anuncis


Deixa un comentari

PAH Granollers aplega 3.238 signatures per a la ILP

Imagen

La proposta de Llei de la nostra Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es pot resumir :

1.- STOP DESNONAMENTS

2.- DACIÓ EN PAGAMENT, amb retroactivitat

3.- LLOGUER SOCIAL (màxim del 30 % dels ingressos familiars)

Esperem que el Congrés dels Diputats accepti aquestes propostes!